Živel. / Element.

in actifit •  2 years ago  (Edited)

Dopolední dusno naznačovalo změnu počasí. Nic konkrétního, jen nepatrný náznak.

Morning stuffiness suggested a change in weather. Nothing specific, just a slight hint.

Shortly after fourteen, it was no longer a hint, but a harbinger of an approaching storm. The distant and near rumbling sounded like a war turmoil. Space gardeners have been preparing tools to properly rinse earth dust that has settled around in the previous days.

waiting.png

before.png
The journey on this video turned into a predatory stream ten minutes after filming. There was no choice but to pull out a pickaxe and a shovel and start rescue work. Even so, we got water into the house and left a mud carpet behind.

Krátce po čtrnácté hodině už to nebyl jen náznak, ale předzvěst blížící se bouře. Vzdálené i blízké hřmění znělo jako válečná vřava. Vesmírní zahradníci si chystali nástroje na pořádné opláchnutí pozemského prachu, který se v okolí usadil během předchozích dnů.

Cesta na druhém videu se deset minut po natočení změnila na dravý potok. Nezbylo než vytáhnout krumpáč a lopatu a zahájit záchranné práce. I tak se nám dostala voda do domu a zanechala po sobě bahenní koberec.

18449
Cycling, Daily Activity, House Chores, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No vidíš a tady vůbec nekáplo. Snad jste škody neměli moc velké.

Lehce vyplavená garáž. Budu muset udělat nějaké úpravy terénu.

;-)

Tady taky ani kapička...

V okolí Č.B. byly i kroupy o velikosti vlašáků

Tady až do teď nic.

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 55.375 AFIT tokens for your effort in reaching 18449 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.76% upvote via @actifit account.
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial