Přitahuje. / He's hurting.

in actifit •  3 years ago  (Edited)

Nevím, jestli se má aktivita dá přirovnat k nějakému sportu. Pominu-li, že většina mé aktivity není konaná pro radost ale v rámci pracovního nasazení, jisté analogie ke sportu by se zde našly.

I don't know if my activity can be compared to a sport. Aside from the fact that most of my activity is not held for pleasure but within the workforce, certain analogies to sport would be found here.

Fast walking:
There would be a risk of disqualification here because I often have both legs in the air at the same time.
Weight-lifting:
Maybe remotely. Sometimes (every day) it is necessary to lift several kegs of beer (one keg weighs about five pounds more than me) to the height of the shoulders, eventually pull up the stairs.
Run:
I replace quick walking, but sometimes it is just necessary to run to get everything done.
Mostly, however, everything revolves around carrying material. As far as I know, it's not an official sports industry.


czmap.png

Rychlo chůze:
Tady by mi asi hrozila diskvalifikace, protože mnohdy mám obě nohy ve vzduchu zároveň.
Vzpírání:
Vzdálěně možná ano. Někdy (každý den) je potřeba zvedout několik sudů piva (jeden sud váží asi o pět kilo více než já) do výše ramen, popřípadě vytáhnout do patra po schodech.
Běh:
Nahrazuji rychlu chůzí, ale někdy je prostě třeba běžet, abych všechno stihl.
Většinou se ale vše točí okolo přenášení materiálu. Pokud vím, tak to není žádné oficiální sportovní odvětví.

28253
Daily Activity, Walking

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ještě máš jeden tag volný na sportstalk ;)

Klidně ho nechám volný :-)

:)

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 52.375 AFIT tokens for your effort in reaching 28253 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 10.53% upvote via @actifit account. 9.89% of this upvote value is a result of an exchange transaction you performed for 20 AFIT tokens !
Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count and recent rewarded activity.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is now a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial