A Fairy Tale about a Smart Hussar

in cesky •  2 years ago  (Edited)

Now I'm thinking of a series of stories about Goblin Čimísek. The leprechaun is endowed with the magic power to turn creatures into wood ... But he can't turn a human. I thought if a fairy tale was about turning into wood. If in stone, Lot's wife is already in the Bible. But in wood ... Then I remembered a fairy tale. And it's not even a fairy tale ... My grandfather told me it.

It was a long time ago. During the reign of Emperor Joseph II. Miller's Mates was taken to the army, to the hussars. Whether he wanted to or not ... Eventually he got used to it. He went through many wars and was a brave soldier.

But Mates had one bad qualities. He loved playing cards. Once he started playing, he couldn't see, he couldn't hear until he lost everything.

And this happened. Mates was just a garrison in Domažlice. In the square he sat in the pub, the cards rustled ... And that was the end. By midnight, Mates had already bet his saber ... and lost it.

On his way to the barracks, his head was full of worries. It occurred to him that he had a spare handle and cut the saber out of wood. There's no war, nobody knows anything ... But he didn't know the worst.

At that time, the Emperor often carried out inspection trips. Incognito, secretly. And as Mates was losing his saber, the Emperor sat with Prince Kounic at the next table in disguise as an artilleryman. The Emperor saw everything and heard everything.

And the next day the Emperor inspected Mates's regiment. He paused next to Mates. And he started checking the soldier next to Mates. The Emperor found that everything was wrong with the soldier.
Finally he said to Mates, "Husar! Take out the saber and cut off the soldier's head!" The Emperor was amused by what Mated would do.

Mates didn't hesitate and shouted, "Before I kill a friend, let the saber turn into wood right away!" Then he pulled out his saber. And it was wooden!

The other soldiers fell to their knees and began to pray. Miracle! The Emperor laughed and laughed. He promoted Mates to corporal because he needed clever NCOs ... But at the same time he warned him that he would touch the cards once more...

And that's the whole story. Nothing else about conversio to wood I found in my head.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Teď právě vymýšlím sérii pohádek o skřítku Čimískovi. Skřítek je obdařen kouzelnou mocí měnit tvory ve dřevo... Člověka ovšem proměnit nedokáže. Přemýšlel jsem, jestli v nějaké pohádce dochází k přeměně ve dřevo. Kdyby v kámen, tak už je v Bibli, Lotova žena. Ve zlato... Ale ve dřevo...

Pak jsem si na jednu pohádku přeci vzpomněl. A není to vlastně ani pohádka... Vyprávěl mi ji dědeček.

Bylo to dávno. Za vlády císaře Josefa II. Mlynářova Matese odvedli k armádě, k husarům. Ať chtěl, nebo nechtěl... Nakonec si zvykl. Prošel mnoha válkami a byl to statečný voják.

Měl ale jednu špatnou vlatstnost. Miloval hru v karty. Jakmile začal hrát, neviděl, neslyšel, dokud všchno neprohrál.

A stalo se tohle. Mates byl zrovna posádkou v Domažlicích. Na náměstí sedl do hospody, zašustily karty... A to byl konec. O půlnoci už Mates vsadil i svou šavli... A prohrál.

Cestou do kasáren měl hlavu plnou starostí. Napadlo ho, že má reservní rukojeť a šavli si vyřeže ze dřeva. Válka zrovna není, nikdo nic nepozná...Ale to nevěděl to nejhorší.

Císař v té době často konal inspekčn í cesty. Incognito, tajně. A když Mates prohrával svoji šavli, seděl císař s knížetem Kounicem u vedlejšího stolu v přestrojení za dělostřelce. Císař všechno viděl a všechno slyšel. Matese si zapamatoval.

A druhý den provedl císař inspekci Matesova pluku. Zastavil se zrovna vedle Matese. A začal kontrolovat vojáka hned vedle Matese. Císař nenechal na Matesovu kamarádovi nit suchou... Všechno na něm mu vytkl, křičel...

Nakonec rozkázal Matesovi: "Husare! Vytas šavli a usekni tomu ničemovi hlavu!" Císař se bavil, co bude Mates dělat.

Mates nezaváhal a vykřikl:"Než abych zabil kamaráda, to ať mi ta šavle namístě zdřevění!" Pak vytáhl šavli. A ona byla dřevěná!

Ostatní vojáci padali na kolena a začali se křižovat. Zázrak! Císař se smál a smál. Povýšil Matese na desátníka, protože potřeboval chytré poddůstojníky... Ale zároveň ho varoval, že ještě jednou sáhne na karty a trestu neujde.

A to je celý příběh. Nic jiného o přeměně ve dřevo jsem ve své hlavě nenašel. A zároveň, jen pro českého čtenáře... Tohle přeložit do angličtiny, to byl tedy pro mě i s překladačem zapeklitý oříšek (... tricky nut = choulostivá matice = delicate matrix = jemná matice = fine nut =...)
@cleverbot

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo

Congratulations @jjprac, you are successfuly trended the post that shared by @krakonos!
@krakonos got 6 TRDO & @jjprac got 4 TRDO!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Token distribution bot developed by @ali-h

Zjevně to funguje...

Tenhle příběh si GEEK zaslouží :-). Už je na cestě 10000.

Díky za ně.

:-)

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @krakonos.

Matně si vybavuji ruskou pohádku, kde byla dívka zakletá do břízy. Skoro taky dřevo.
Četl jsem ji v této knížce před dobrými 30i lety.
https://www.levneknihy.cz/karina-vartanian/krasa-nesmirna/78127

V Rusku je možné všechno... Ale i u nás byly různé jabloňové panny.

tuhle myslím znám...

ale ve dřevo... hmmm u pinokia to bylo obráceně...

nebude to náhodou tím že dřevo pro nás není vzácné? Třeba někde kde je takové pohádky jsou...

Tak nevím, jestli je lepší mít srdce z kamene, nebo volšový obě ruce...

Noooo.