Actifit and Dadaismus

in cesky •  2 years ago  (Edited)

First of all a little theory. Dadaismus. Tristan Tzara is considered a spiritual father. It is a pseudonym. His name was Samuel Rosenstock (1896-1963). Born in Bucharest, he spent most of his life in France, where he had a villa built by Adolf Loos. But Dadaism originated in Zurich. And when he lectured on literature in Prague in 1946, a love affair with Natasha Goll was enough… And I am not going to venture into his political views. Actually, the article isn't about him at all ... And I probably haven't written that he was an avant-garde poet ...

According to Tzar's tradition, he once stank a knife in the dictionary. He hit the word Dada. So he called his poetic direction. In his own words, the essence was "resistance to all forms of civilization called modern, to its very foundation, to logic, to language".

Creation consisted in cutting the text into words, which then accidentally pulled from the hat and glued to paper. (Very simply.) This gave rise to surprising phrases ... Dadaismus formed during the First World War. Stabbing each other's bayonets in the belly, digging in gas, bombing civilians ... Does that seem more normal than pulling words out of a hat ?!

And what does poeta have to do with Actifit? I hate to write sms messages ... So I tap the pointless text on my mobile, which I then open in the browser and edit. Nonsensical text ... I enter a letter and the phone offers me a word. Then another, another ... Another truly perfect Dadaist poem is created, which is sometimes very interesting ... If Tristan Tzara lived today, he would not need to cut the newspaper. He would use a cell phone.
QmZdEgdEG3gM7H2SwXosyGgGNMV2NanfmiFcMKgeQgEc2i.png

Tak napřed trocha teorie. Dadaismus. Za duchovního otce bývá považován Tristan Tzara. Což je pseudonym. Jmenoval se Samuel Rosenstock (1896-1963). Narozený v Bukurešti, většinu života strávil ve Francii, kde si nechal postavit vilu od Adolfa Loose. Ale dadaismus vznikl v Curychu. A když přednášel v roce 1946 o literatuře v Praze, stačil i milostný poměr s Natašou Gollovou... A do jeho politických názorů se vůbec nehodlám pouštět. Vlastně ten článek o něm vůbec není... A asi jsem ještě nenapsal, že byl avantgardní básník...

Podle tradice Tzara jednou v kavárně zapáchl nůž do slovníku. Trefil slovo dada. Tak nazval svůj básnický směr. Podle jeho vlastních slov byl podstatou "odpor proti všem podobám civilizace zvané moderní, proti samému jejímu základu, proti logice, proti jazyku".

Tvorba spočívala v tom že rozstříhal text na slova, která pak náhodně tahal z klobouku a lepil k sobě. (Velmi zjednodušeně.)Vznikala tak překvapivá slovní spojení... Směr se formoval během První světové války. Vrážet si vzájemně bodáky do břicha, trávit se plynem, bombardovat civilisty... To Vám přijde normálnější než tahat slova z klobouku?!

A co má poeta společného s Actifitem? Já nerad píšu sms zprávy... Takže naťukám nesmyslný text na mobilu, který pak otevřu v prohlížeči a upravím. Nesmyslný text... Zadám písmeno a telefon mi nabídne slovo. Pak daší, další, další... Vzniká vlastně dokonalá dadaistická báseň, která někdy bývá i velmi zajímavá... Kdyby dnes žil Tristan Tzara, nepotřeboval by stříhat noviny. Používal by mobilní telefon.

@automation Dáme dadaistickou báseň? Já o koze, Ty o voze?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

kouhoti prší

  • 태그 작성 가이드라인 준수는 콘텐츠 관리와 글에 대한 접근성을 높이기 위해 반드시 필요한 절차입니다. ( It is an essential step to adhere tags guideline, manage content and make access better to your postings.)

  • 스팀코인판에서 활용 가능한 태그는 크게 [보상태그 / 언어태그/ 주제태그]로 구분할 수 있습니다. 보상태그와 언어태그는 필수입니다.(Tags that can be largely grouped into [Main Community / Language / Topic] in community. The language and topic tags are required.)

(예) 한국어로 작성한 자유 주제 포스팅((E.g) Posting for free topic in English)

20190812_141212.png

  • 태그 작성 가이드라인을 준수하는 것이 태그 사용을 규제하는 정책보다 스팀코인판의 가치를 높이는 길이라고 생각합니다.(We believe that adhering tags guideline is a way to increase the value of SteemCoinpan community than that of forcing tags limitations.)

KakaoTalk_20190607_112035846.png


When's it my turn? Wouldn't I love, love to explore that shore up above?

Když se tak dívám na ty spodní dva řádky, tak si říkám, jestli nebude časem náročnější sepsat (správně) všechny ty tagy než článek jako takový :)

Jasně, že tam mám chyby... Jsem ranní ptáče. Touhle dobou už jedu jen na půl plynu...

Na chyby jsem se nedíval, myslel jsem to obecně :) Začíná to být celkem věda to tagování...

Vynáší to asi 10 - 20% toho, co ve steemu. U mě je to nula nula nic, ale už je to trochu sport.

Jo, věřím, že se vyplatí se tomu věnovat. Já to teda hrubě zanedbávám, ale i tak na mě dneska na SE, kam jsem po delší době zase nakoukl, čekalo cca 12 Steemů. Odteď budu zase prodávat i Paly. Chtěl jsem si "nastejkovat" aspoň symbolicky 100 Pal Power, čehož jsem dosáhl dnes a odteď budu vydělané Paly měnit na Steem. Taky to budou jen drobáky, ale jak říkáš, je to už tak trochu sport :)

Já už teď prodávám úplně všechno, co přijde. Prodal jse i některé tokeny, které jsem před tím držel. Člověk nemůže sedět na sedmnácti židlích.
Dobrou noc.

Chudák @cleverbot. Někomu byl trnem v oku. Má nízkou reputaci.

Géniové bývají vždy pronásledováni.

Byl jiný. To se nevyplácí.

Asking my questions and get some answers.

kohouti prší

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @krakonos.

Tratas de decir que nuestra conversacion es aburrida porque parami no lo es.

hele tak asi těch dvanáct tagu porouchalo steemit com a nechce zobrazovat tenhle tvůj post :)

Steem.com... Ten snad už nikdo nepoužívá, ne?

Nějakou svou dada sms přidej. Používání slovníku T9 taky dokáže zplodit pěkné kraviny. Musím po sobě vždy text přečíst, než ho odešlu, aby nedošlo k faux pas. Jednou mi třeba jazykový našeptávač opravil jméno mé ženy Alča na Blbá, naštěstí jsem si toho včas všiml.