Keutaman Menghafal 40 HadiststeemCreated with Sketch.

in steemit •  2 years ago 


Image Source

Rasulullah bersabda :

من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء

"Siapa diantara umatku yang menghafal empat puluh hadits tentang agamanya, maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama golongan ahli fikih dan para ulama "

Dalam riwayat lain:

بعثه الله فقيها عالما

"Dia akan dibangkitkan sebagai orang ahli fikih dan 'alim."

Dalam riwayat Abu Darda' disebutkan:

وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا

"Pada hari kiamat aku akan memberi syafa'at kepadanya dan aku juga menjadi saksinya.''

Pada riwayat lbnu Mas'ud disebutkan :

قيل له ادخل من اي أبواب الجنة شئت

"Diperintahkan kepadanya: 'Masuklah dari pintu surga mana saja yang engkau kehendaki."

Dalam riwayat Ibnu 'Umar disebutkan :

كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء

"la ditetapkan termasuk golongan para ulama dan kelak dikumpulkan (pada hari kiamat) bersama golongan orang-orang yang mati syahid."

Para ahli hadits sepakat bahwa hadits ini lemah walaupun banyak sekali jalan (sanad)nya.Banyak ulama yang telah menyusun kitab tentang masalah ini.

Sepanjang pengetahuan saya (An-nawawi), orang yang pertama kali menyusunnya adalah Abdullah bin Al-Mubarak, kemudian Muhammad bin Aslam Ath-Thusi seorang alim yang rabbani, kemudian Hasan bin Sufyan An-Nasa'i, Abu Bakar Al-Ajuri, Ab Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Sa'id Al-Malini, Abi Usman Ash-Shabuni, Abdullah bin Muhammad Al-Anshari, Abu Bakar Al-Baihaqi, dan masih banyak lagi. Baik ulama terdahulu maupun ulama belakangan ini.Posted from my blog with SteemPress : https://rhampagoe.000webhostapp.com/2019/08/keutaman-menghafal-40-hadist
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!