Muqaddimah Arbain NawawiyahsteemCreated with Sketch.

in steemit •  2 years ago 


Image Source

MUQADDIMAH


SEGALA Puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian
alam, Penguasa langit dan bumi, yang mengatur urusan seluruh
makhluk, yang mengutus para Rasul kepada sekalian mukalaf
untuk memberikan petunjuk dan menerangkan kepada mereka
orusan-urusan agama dengan dalil-dalil yang jelas dan bukti-bukti
yang nyata. Aku bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya dan
aku memohon tambahan
arunia dan kemurahan-Nya.


Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Sub-
hanahu wa Ta'ala semata yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Maha
Mulia lagi Maha Pengampun. Dan saya bersaksi bahwa junjungan
kita Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam adalah hamba, utu-
san, kekasih dan kesayangan-Nya. Beliau adalah setinggi-tinggi
makhluk yang dimuliakan Allah Subhanalhu wa Ta'ala dengan Al-
Qur'an yang agung sebagai mukjizat yang berlaku sepanjang masa.
Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Beliau dan kepada segenap para
Rasul, para Nabi dan keluarga mereka serta segenap orang-orang
shalih.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, Abdul-
lah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda', Ibnu Umar, Ibnu Ab-
bas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Sa'ad Al-Khudri dari banyak Jalan (sanad) dan berbagai riwayat.Posted from my blog with SteemPress : https://rhampagoe.000webhostapp.com/2019/08/muqaddimah-arbain-nawawiyah
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!